Algemene voorwaarden

Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden

Statutaire zetel Vlaardingen

Postadres: Churchillsingel 468, 3137 XB Vlaardingen

Internetadres www.vlaardingsefluisterboot.nl

 

E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Het doel van de Stichting Rondaarten Vlaardingen en Vlietlanden is het tegen vergoeding organiseren van vaartochten op de Vlaardingse vaarwegen

– – –

Algemene Voorwaarden van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden, gevestigd te Vlaardingen.

Versie geldig vanaf 1 januari 2015.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden en op iedere tussen Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden (http://www.vlaardingsefluisterboot.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden erkend.

1.4 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Aan de leveringsplicht van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden. Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5. Garantie en conformiteit

5.1 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2 Indien blijkt dat de geleverde dienst verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden.

5.3 Indien klachten van de afnemer door Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden gegrond worden bevonden, zal Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden de geleverde diensten naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.4 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.5 Deze garantie geldt niet indien en zolang de afnemer jegens Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden in gebreke is.

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

8. Overmacht

8.1 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Vlaardingen, april 2015

Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren. Bij gebruik van deze site gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.